Fornsvensk bibliografi
flag flag

Sökfälten


Här beskrivs vilka upplysningar som återfinns i bibliografins olika fält (markerade med versaler i  listan nedan). Gemena uppslagsord i vänsterkolumnen exemplifierar andra ord och uttryck som förekommer i Fornsvensk bibliografi. Observera att det inte är fråga om en vetenskaplig terminologi.

Utformningen av nyexcerperade poster utgår från Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 2. uppl. 1990 i fråga om sådant som titelns normalisering, uppgift om serie o.d.

 

antologi

En PUBLIKATIONSTYP som innehåller flera bidrag av en eller flera författare.

artikel

En PUBLIKATIONSTYP. Postens publikation ingår i en annan publikation (t.ex. tidskrift, konferensrapport, uppslagsverk).

avhandling

En PUBLIKATIONSTYP. Akademisk avhandling för doktorsexamen (eller äldre motsvarighet).

band

Kan ges som egen post. Förkortas ofta Bd. Är inte synonymt med volym. (Jfr häfte, del)

bio- och bibliografiföremål

Jfr PUBLIKATIONSFÖREMÅL. Person, arkiv- eller bibliotek (ort), institution eller motsvarande som är föremål för en publicerad biografi, bibliografi eller bio-bibliografi.

bio-bibliografi

Redogörelse för persons liv och skrifter.

biografi

Redogörelse för persons liv.

del

Kan ges som egen post. Förkortas ofta D. Är inte synonymt med volym. (Jfr band, häfte.)

FORNSVENSK INLEDNING

Endast i utgåveposter.

FORNSVENSK VERKTITEL

Endast i utgåveposter.

Fornsvenska texter

Del av bibliografin som innehåller handskrifter och utgåvor.

FÖRLAG, se ORT OCH FÖRLAG

 

FÖRFATTARE/ UPPHOVSMAN

Medeltida och moderna personer. Namnen är i förekommande fall normaliserade (initialer är upplösta o.d.). Sökning är okänslig för ordningsföljd mellan namnen.

G&C, GoC

Fornsvensk bibliografi av Robert Geete (1903), Supplement 1 av Robert Geete (1919), Supplement 2 av Isak Collijn (1945–1948)

G&C-KOMMENTAR

Bl.a. uppgift om publikationens storlek, ort och preses vid disputation, innehåll m.m.

G&C-NUMMER

Postens nummer i den tryckta bibliografin av Geete och Collijn. Ej sökbar uppgift i Fornsvensk bibliografi på nätet.

HANDSKRIFTER

Deldatabasen Handskrifter innehåller poster med uppgift om ett visst fornsvenskt verks (jfr VERKTITEL) förekomst i handskrifter.

Uppgift om handskrifter finns även i utgåveposter.

Uppgift om handskrift ges enligt modellen Ort, arkiv, signum (t.ex. Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, C 181. En lista på arkiven finns under HANDSKRIFTSARKIV.

Även en PUBLIKATIONSTYP.

häfte

Ges endast undantagsvis som egen post. Förkortas ofta H. Är inte synonymt med volym. (Jfr band, del.)

INGÅR I

Om postens publikation ingår i en annan publikation (t.ex. tidskrift, konferensrapport, monografi, uppslagsverk) ges uppgift om huvudpublikationen här.

kapitel

En PUBLIKATIONSTYP. Postens publikation ingår i en annan publikation (t.ex. tidskrift, konferensrapport, monografi).

KOMMENTAR

Uppgifter för verk, handskrifter och publikationer om innehåll och formalia.

konferens

Om postens publikation är en konferensrapport, utan att det framgår av titeln, ges uppgift om konferensen i KOMMENTAR.

konferensrapport

En PUBLIKATIONSTYP.

Litterära hjälpmedel

Del av bibliografin som innehåller sekundärlitteratur till de fornsvenska texterna, samt annan forskning om svensk medeltid.

monografi

En PUBLIKATIONSTYP. Separat utgiven skrift innehållande en studie författad av en eller flera personer.

NAMNFORM I PUBLIKATIONEN

Anges då en författares, upphovsmans, utgivares eller översättares namnform i aktuell publikation skiljer sig från den normaliserade namnuppgiften i fältet FÖRFATTARE/UPPHOVSMAN, UTGIVARE eller ÖVERSÄTTARE.

LATINSK ORIGINALTITEL

Endast i utgåveposter. (Jfr VERKTITEL.)

ORT OCH FÖRLAG

Ortnamnsuppgift i G&C (Litterära hjälpmedel) som på något sätt avviker från dagens ges också i nutida svensk form.

Förlag anges (huvudsakligen) efter 1944.

periodisk publikation

En PUBLIKATIONSTYP (t.ex. tidskrifter, årsböcker). Förkortade titlar i G&C har lösts upp. Titlar anges i förekommande fall i sin mest moderna stavning.

PUBLIKATIONSFÖREMÅL

Namn på medeltida person eller ort som postens publikation behandlar mer ingående. Observera att sankt, sankta, s:t, den helige o.d. återges som S. (t.ex. S. Birgitta).

Namn på moderna arkiv- och biblioteksorter och personer som föremål för bibliografier, biografer, festskrifter o.d.

PUBLIKATIONSTYP

Uppgiften avser form och/eller innehåll och inkluderar handskrifter. Publikationstyperna är: artikel/kapitel, avhandling, faksimil, handskrift, konferensrapport, monografi, periodisk publikation, recension, samlingsverk/antologi, småtryck, särtryck, uppslagsverk, universitetsuppsats, utdrag, utgåva och översättning (de båda sistnämnda med ev. efterföljande bestämningar).

RADER

Endast i utgåveposter.

RECENSION

Kortfattade upplysningar om recensioner av postens publikation.

Även en (ovanlig) PUBLIKATIONSTYP.

RUNSIGNUM

Relaterar till innehållet i publikationen i Svensk runbibliografi och innehåller runsignum i enlighet med Samnordisk runtextdatabas. Du kan alltså söka på Ög 136 och få upp all litteratur som handlar om Rökstenen eller på G 280 och få upp all litteratur som handlar om Pilgårdsstenen. Nutida inskrifter och inskrifter med dalrunor anges med signum enligt modellen D Rv + nummer, t.ex. D Rv222.

samlingsverk

En PUBLIKATIONSTYP som innehåller olika bidrag av en eller flera författare. Avser både utgåvor och sekundärlitteratur.

SERIE

Poster över publikationer som ingår i en serie har uppgift om serietitel och nummer.

Poster över publikationer (artikel/kapitel) som ingår i en annan publikation dubblerar informationen om serien här (för att underlätta sökning).

Förkortade serietitlar i G&C har lösts upp. Serietitlar anges i förekommande fall i sin mest moderna stavning.

SIDOR

Sidintervall för artikel/kapitel, annars antal sidor.

SIGLUM

Beteckning som används vid utgåvor av en handskrift. Siglum visar den enskilda handskriftens relation (vid utgåva) till övriga handskrifter av samma verk.

småtryck

En PUBLIKATIONSTYP.

Svensk runbibliografi

Del av databasen som innehåller bibliografi avseende svenska runinskrifter.

särtryck

En PUBLIKATIONSTYP. Används endast om uppgift om ursprunglig publicering saknas, särskilt poster ur G&C.

ÅR FÖR ORIGINALVERKET

Endast i utgåveposter.

TITEL

Publikationens titel. (Uppgift saknas för drygt 500 utgåvor.)

universitetsuppsats

En PUBLIKATIONSTYP.

UPPHOVSMAN, se FÖRFATTARE

 

UPPLAGA

Upplagan gäller postens publikation. Ev. kompl. uppgifter om tidigare eller senare upplagor samt tryckningar ges i KOMMENTAR.

uppslagsverk

En PUBLIKATIONSTYP (t.ex. ordböcker, encyklopedier, lexikon).

utdrag

En PUBLIKATIONSTYP.

UTGIVARE

Moderna och medeltida personer. Namnen är i förekommande fall normaliserade (initialer är upplösta o.d.). Sökning är okänslig för ordningsföljd mellan namnen.

VARIANTTITEL

Endast i utgåveposter. (Jfr VERKTITEL.)

VERKTITEL

Fornsvenskt verk som postens publikation är en utgåva av eller behandlar mer ingående. Uppgiften hämtas vanligen från G&C, och används (liksom i den tryckta bibliografin) huvudsakligen för handskrifter och utgåvor. Uppgiften ges mer sporadiskt för litterära hjälpmedel. Observera att sankt, sankta, s:t, den helige o.d. återges som S. (t.ex. S. Birgitta).

VOLYMER

Antal volymer för publikationen i posten.

ÅR

Publikations- och/eller tryckår. Anges inom parentes för artikel/kapitel i G&C.

ÖVERSÄTTARE

Moderna och medeltida personer. Namnen är i förekommande fall normaliserade (initialer är upplösta o.d.). Sökning är okänslig för ordningsföljd mellan namnen.

översättning

En PUBLIKATIONSTYP. Förekommer med flera olika efterställda bestämningar, t ex. Översättning till engelska.