Fornsvensk bibliografi
flag flag

Avgränsningar


Svensk runbibliografi är en specialbibliografi över all forskning med anknytning till runinskrifter från nuvarande svenskt område.

Rumsligt inkluderas litteratur om runinskrifter från nuvarande Sverige, men även litteratur om runinskrifter funna i Finland, Baltikum, Ryssland, Ukraina och det medeltida bysantinska riket. Dessa senare inskrifter anses ofta vara ristade av vikingar från svenskt område. Litteratur om runinskrifter från andra områden, t.ex. från Norge, Danmark och de brittiska öarna, inkluderas endast om även runinskrifter från Sverige tas med, om runornas ursprung behandlas eller om arbetet är en standardutgåva av områdets runinskrifter.

Tidsmässigt omfattar bibliografin hela perioden under vilken genuina runinskrifter har skapats, sålunda ända från de första århundradena efter Kristus till och med 1800-talets dalruneinskrifter.

Bibliografin exkluderar andra medier än det tryckta ordet (såsom internetresurser, ljudböcker, video, bilder, kartor), publikationer riktade till barn och ungdomar inkl. läromedel för grund- och gymnasieskolan, dagstidningar, skönlitteratur, esoterika o.d.