Fornsvensk bibliografi
flag flag

Avgränsningar


Kärnan i Fornsvensk bibliografi utgörs av texter på fornsvenska i handskrifter och utgåvor. Merparten av posterna i bibliografin utgörs av vad som kan kallas sekundärlitteratur/litterära hjälpmedel till de fornsvenska texterna. Detta ska dock förstås i vid mening, eftersom Fornsvensk bibliografi syftar till att vara ett hjälpmedel för forskning och studier med olika inriktning. Utgångspunkten är ett material – de fornsvenska texterna – snarare än någon enskild akademisk disciplin.

Med utgångspunkt i nedanstående riktlinjer inkluderas publikationer hellre än exkluderas. I Fornsvensk bibliografi kan det således även förekomma publikationer om t.ex. runor, namn, latin o.d.

Rumsligt utgår Fornsvensk bibliografi från en definition av svensk medeltid som inkluderar det nuvarande Sverige, d.v.s. inklusive de forna danska landskapen, samt Gotland och det på medeltiden svenska Finland.

Tidsmässigt utgår bibliografin från en vedertagen svensk definition av svensk medeltid, som börjar senare än den kontinentala, och räknar huvudsakligen med tiden ca 1000–1520-talet. Eftersom detta är en fornsvensk bibliografi är också den vedertagna språkhistoriska avgränsningen av största vikt, d.v.s. ca 1225–1526.

Ämnesmässigt strävar bibliografin efter att inkludera alla medeltidsforskningens inriktningar (med redan nämnda undantag för namnforskning och latin).

Språkliga avgränsningar. I begreppet fornsvenska inkluderas här forngutniska och fornskånska i enlighet med ovanstående rumsliga avgränsningar. Målet är att Fornsvensk bibliografi ska vara heltäckande, men publikationer på de nordiska språken inkl. finska, samt engelska, tyska och franska har prioriterats.

Bibliografin exkluderar – utöver den redan nämnda namnforskningen samt texter på latin och forskning om latin – populärvetenskapliga tidskrifter (se dock Länkar), andra medier än det tryckta ordet (såsom internetresurser, ljudböcker, video, bilder, kartor), publikationer riktade till barn och ungdomar inkl. läromedel för grund- och gymnasieskolan, dagstidningar, skönlitteratur, esoterika o.d.