Fornsvensk bibliografi
flag flag

Länkar


Antiqvarisk tidskrift för Sverige
http://runeberg.org/antiqtid/ (i Projekt Runeberg; del 1–18, 21–22)

Arkiv för nordisk filologi
http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/issue/archive

Bibliografisk databas över svenska doktorsavhandlingar i historia DOKHIST
http://www.dokhist.se/

Birgittabibliografin som deldatabas i Libris
http://libris.kb.se/hitlist?q=db:birb)

Brepols International Medieval Bibliography
http://www.brepolis.net/·(kräver abonnemang)

Centrum för medeltidsstudier (Stockholms universitet)
http://www.medeltid.su.se/

Corpus Revelationum sancte Birgitte
http://riksarkivet.se/crb

Digitala Sveriges runinskrifter
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerat/

Diplomatarium Danicum
http://diplomatarium.dk/

Diplomatarium Fennicum
http://df.narc.fi/

Diplomatarium Norvegicum
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html

Diplomatarium Suecanum – se SDHK

Folkmålsstudier
http://www.nord.helsinki.fi/fms.html (enstaka nummer)

Fornvännen
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

Fornsvenska textbanken
http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/

Fornsvensk lexikalisk databas
http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/

Historisk tidskrift
http://www.historisktidskrift.se/tidigare_nummer.htm (vissa senare årgångar)

Kyrkohistorisk årsskrift
http://www.kyrkohistoriska.se/arsskrift/ (senare års innehållsförteckningar)

Medieval Nordic Text Archive
http://www.menota.org/

Namnforskningsbibliografin International Bibliography of Onomastic Sciences
http://www.icosbibliography.net/cob/

Nytt om runers runbibliografi
http://www.khm.uio.no/english/research/publications/nytt-om-runer/

Runica et Mediaevalia
http://www.medievalia.nu/

Saga och sed

https://gustavadolfsakademien.bokorder.se/sv-SE/serie/143/saga-och-sed (volymer för köp och nedladdning)
http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=1 (innehållsförteckningar)

Samlaren
http://www.svelitt.se/samlaren/index.html (senare årgångar)
http://runeberg.org/samlaren/ (äldre årgångar som pdf-fil i Projekt Runeberg)

Samnordisk runtextdatabas
http://www.runforum.nordiska.uu.se/srd/

Scandia
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/index

SDHK – Medeltida diplom sökbara i Svenskt diplomatariums huvudkartotek
http://sok.riksarkivet.se/SDHK

Språk och stil/Nysvenska studier
http://www.nordiska.uu.se/sos/ (innehållsförteckningar)

Svenska fornskriftsällskapet
http://svenskafornskriftsallskapet.se/

Svenska landsmål
http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=3 (innehållsförteckningar för senare årgångar)

Sveriges medeltida personnamn
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register.html

Uppsala runforum
http://www.runforum.nordiska.uu.se/